Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

P R Z Y P O M I N A M Y !


W trakcie pobierania świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  należy zgłaszać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliszewie każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania wyżej wymienionych świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca  zamieszkania).
Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234);
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz. U. z 2005 r. Nr 80 poz. 700);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238);
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.  z 2015 r. poz. 2284)

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

4. Świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • cudzoziemcom jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

​​Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt. 2 jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego:

 •  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000 zł jednorazowo,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci w rodzinie,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 zł miesięcznie, gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • 69 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej),
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Pozostałe świadczenia:

 • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42,00 zł 
 • świadczenie pielęgnacyjne - 1583,00 zł
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620,00 zł
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1000,00 zł
 • świadczenie rodzicielskie - 1000,00 zł 

 

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej