Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://wieliszew.naszops.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.01.2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Pasek-Gilarska Tel 22 506-61-41mail apasek@wieliszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 782-25-22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: : www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • ul. Solidarności 25, 05-135 w Wieliszewie.
    Do budynku prowadzi 1 wejście. Ze względu na 2 schodki do drzwi prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość zarówno drzwi wejściowych, jak i drzwi do pomieszczeń Ośrodka pozwala na swobodny przejazd wózka. Pomieszczenia OPS znajdują się wyłącznie na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka

 

  • ul. Modlińska 23A  w Wieliszewie.
    Do budynku prowadzi 1 wejście. Szerokość  drzwi wejściowych ma 90 cm, lecz z uwagi na metalowy próg, brak możliwości  na swobodny wjazd do budynku. Drzwi do pomieszczeń Ośrodka nie pozwalają na swobodny przejazd wózka. Pomieszczenia OPS znajdują się wyłącznie na parterze budynku. Brak dostosowania toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej