Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

- przyznawane są przez Wójta Gminy Wieliszew na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).

STYPENDIUM SZKOLNE

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • dziecku uczęszczającemu do "Zerówki",
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji gdy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2.360 zł rocznie,
  • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji kiedy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2.124 zł rocznie,

 

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne,nie może być wyższa niż 514 zł. Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 1 do 15 września każdego roku, a w przypadku słuchaczy kolegium od 1 do 15 października, w godzinach pracy Ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie potwierdzając dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Druki wniosku o stypendia i zasiłek dostępne są w siedzibie Ośrodka.

Przyznane stypendium szkolne jest wypłacane po uprzednim dostarczeniu rachunków i faktur imiennych potwierdzających dokonanie wydatków o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, komputera, biurka, opłaty za dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza szkołą, wyjazdy na tzw."Zieloną szkołę", strój na WF, rachunek za internet, rachunki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej