Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna dla uczniów

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

- przyznawane są przez Wójta Gminy Wieliszew na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 528 zł. Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliszewie do dnia 15 września danego roku szkolnego; w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wymaganego terminu.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności na:

  • dodatkowe zajęcia edukacyjne (m. in. korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, wycieczki, wyjazdy i imprezy szkolne)
  • podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, atlasy, artykuły szkolne i plastyczne, instrumenty i inne materiały edukacyjne, związane z profilem zajęć
  • plecak szkolny (tornister) – raz w roku szkolnym
  • obuwie na zmianę – raz na semestr
  • strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, spodenki sportowe, podkoszulka, bluza sportowa, spodnie sportowe) – raz na semestr
  • strój i sprzęt sportowy, związany z profilem zajęć w klasach sportowych lub klubach sportowych
  • ubranie, wymagane przez szkołę do udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w praktykach zawodowych
  • sprzęt komputerowy (komputer lub laptop, monitor, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie systemowe, dysk twardy, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, tonery, nośniki danych, papier do drukarki)
  • biurko, krzesło lub fotel do biurka

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

4) świadczenia pieniężnego - jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest celowe.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Druki wniosku o stypendia i zasiłek dostępne są w siedzibie Ośrodka.

 

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej