Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
  1. do ukończenia 18 roku życia, albo
  2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o fundusz alimentacyjny  nie może przekraczać 725 zł.
 • świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują

 • jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

OKRES ŚWIADCZENIOWY  2018/2019

Do wniosku  należy dołączyć:

-  zaświadczenie organu  egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,

-  informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

-  zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2075 rok,

- odpis  podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

- odpis o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,

- odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

- zaświadczenia ze  szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

    1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2017 rok,

    2. utrata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - PIT za 2017 z PUP,

    3. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2017 rok,

    4 .utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło -   PIT 11 za 2017 rok,

    5. utrata zatrudnienia z umowy o dzieło -  PIT- 11 za 2017 rok,

    6. utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2017 rok wystawiony przez ten organ,

    7. wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2017 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,

    8. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA  lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

    9. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).

    10. utratą świadczenia rodzicielskiego,

    11. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2017 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2017 roku.

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

    1. zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2017 rok, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),

    2. uzyskanie świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy –  oświadczenie,

    3. uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2017 rok),

    4. uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2017 rok wystawiony przez ten organ,

    5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2017 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,

    6. wznowienie pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2017

    7. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

    8. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

    9. uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2017

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2017 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć  dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (wzór do pobrania), a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

 

Dodatkowe załączniki:

 

 1. Forma Płatności  POBIERZ
 2. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
 3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie POBIERZ

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Z 2015, poz. 2229).
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.554 ze zm.)

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej